چند اصل مهم برای خانواده عروس که تا به حال کسی به شما نگفته است!
چند اصل مهم برای خانواده عروس که تا به حال کسی به شما نگفته است!

چند اصل مهم برای خانواده عروس که تا به حال کسی به شما نگفته است!

اصول مهم برای خانواده عروس

اصول مهم برای خانواده عروس : اخلاق و رفتار،یکی از مهمترین و بارزترین عواملی است که می تواند در تداوم و قوام زندگی  بسیار موثرباشد.پس قبل از ازدواج خودسازی کنید و متصف به اخلاق نیکو و زیبا شوید که اهمیت بسیاری دارد،اماخانواده عروس لازم است نکته هایی را بدانند و روی آن پافشاری کنند: 

1-داماد از نظر روحی و روانی دارای تعادل باشد.

2-داماد دو قطبی ویا بهتر بگویم دو شخصیتی نباشد.

3-بدبین و مبتلا به پارانوئید نباشد؛این گونه افراد در زندگی خطرناک هستند و در آینده فاجعه به بار می آورندو زندگی را به کام همسر تلخ و او را از زندگی بیزار می کنند.

4-داماد دچار انواع وسواس نباشد که خانمان سوز است و زندگی را مختل و غیر قابل تحمل می کند.

5-داماد به انواع مواد مخدر و دود و سیگار اعتیاد نداشته باشد که خانمان سوز است.

6-داماد رفیق باز نباشد.افرادی هستند که رفیق بازند و به خانواده و همسر اهمیتی نمی دهند؛از این نوع افراد شدیدا دوری کنید.

7-داماد خسیس نباشد.خسیس بودن شخص،عدم اعتماد ایجاد می کند و زندگی را جهنم سوزان می کند.

8-داماد دچار انحرافات اخلاقی مانند چشم چرانی نباشد.

9-داماد بهانه جو و بهانه گیر نباشد.

10-مهم ترین چیزی که باید در نظر گرفت این است که از اعتقادات و ایمان شخص باید پرسید.کسانی که بهاصولی معتقد باشند می توان به آن تکیه کرد،اما کسانی که اعتقاد آنان سست و ضعیف تر است هرگز.

11-افرادی که با نماز و اطاعت خداوند بیگانه هستند،عموماً در زندگی خصوصی خود دچار مشکلات متعددیمی شوند.

12-به افرادی که به همه خواسته های شما جواب مثبت می دهند،نمی توان تکیه کرد و اعتماد نمود؛زیرا در دنیا دو نفر وجود ندارند که در تمام موارد هم سلیقه باشند.

13-همفکری و اعتقاد طرفین بسیار مهم است و می تواند سرنوشت ساز باشد و در تداوم زندگی بسیار موثر است.

14-اگر در زندگی ایمان و صداقت و راستی و درستی حاکم باشد،آینده بسیار روشن خواهد بود.

15-افرادی که بداخلاق هستند،در دوران عقد بارها و بارها اختلاف ایجاد می کنند.سعی کنید از این افراد دوری کنید که منجر به پشیمانی می شود.

16-خانواده عروس دقت کنند،داماد دهن بین نباشد که این زندگی را غیرممکن می سازد.

17-داماد به مشروبات الکلی معتاد نباشد.

18-صداقت و راستی شخص بسیار مهم است.در دوران عقد می توان به راحتی متوجه این مساله شد؛ زیرا عدم وجود این خصلت در شخص بسیار زشت و ناپسند است و زندگی را غیر قابل تحمل می کند.

19غر زدن و بهانه جویی که زندگی را بسیار سخت و دشوار می کند.این نوع زوجین رنگ آرامش را در زندگی نمی بینند.

20-خانواده عروس دقت کنند که داماد آینده،دزد و دست کج نباشد.

21-افرادی هستند که دچار انحراف اخلاقی هستند و از عروس خواسته های نامشروعی دارند که با عقل سلیم و منطق سازگار نیست.

22-داماد اهل زد و خورد و کتک کاری نباشد که زندگی در آینده جهنم سوزان خواهد شد.جالب توجه اینکه این افراد در دوران عقد هم کتک کاری می کنند.

23-خانواده دختر باید به روابط مشکوک داماد با افراد غریبه و ناشناس دقت کنند.

24-داماد متعصب و بد بین نباشد و این حالت،زندگی را تبدیل به جهنم سوزان می کند و ادامه آن غیر ممکن خواهد شد.

 

[rating_form id=”4″]

اصول مهمب رای خانواده عروس

[rating_form id=”4″][rating_form id=”4″]

 

اشتراک گذاری