عملکرد جنسی میانسالی
دوران میانسالی و میزان فعالیت جنسی

عملکرد جنسی میانسالی

در میانسالی تغییرهایی در عملکرد جنسی میانسالی پیدا می شود.این تغییرها هم در عملکرد فیزیولوژیک و هم در قابلیت جنسی رخ می دهد و در زنان و مردان تفاوت دارند.پاسخ دهی جنسی در مردان در طی میانسالی کاهش می یابد. دانشمندان اعلامکردند هیچ عامل واحد دیگری در کاهش بسامد فعالیت جنسی به اندازه سن موثر نیست …سن چنان عامل مهمی است که آثار آن معمولا آشکار و بدیهی است و عوامل دیگری مانند حالت ذهنی،سطح تحصیلی،زمینه مذهبی و متغیرهای دیگر هرچه باشند ،اهمیت سن در این قضیه روشن است.اما کاهش پاسخ دهی جنسی مردان بسیار تدریجی است .حداکثر میزانجنسی در سیزده تا 20 سالگی است و تا شصت سالگی به تدریج کاهش می یابد.اما پس از شصت سالگی کاهش آن تاحدودی سریع تر است.

 

یائسگی در زنان و عملکرد جنسی میانسالی

یائسگی به قطع دائمی دوره عادت ماهیانه اطلاق می شود،اما قاعدتا خونریزی قاعدگی کم تر و کم تر می شود و فواصل زمانی بین دو قاعدگی افزایش می یابد.یائسگی نتیجه آن است که تخمدان ها دیگر و استروژن پروژسترون ترشح نمی کنند. یائسگی هنگامی کامل شناخته می شود که یک سال تمام قاعدگی صورت نگیرد.بیشتر زنان بین 45 تا 55 سالگی یائسه می شوند.

چون فعالیت جنسی در ظاهر چندان از میزان استروژن و پروژسترون تاثیرنمپذیرد، یائسگی الزاما اثری بر فعالیت جنسی زنان ندارد.برخی از زنان در این دوره حتی علاقه و میل جنسی بیشتری نشان می دهند،زیرا دیگر ترسی از بارداری ندارند،اما برخی از زنان نیز از کاهش علاقه و فعالیت جنسی در دوره یائسگی گزارش می دهند.

 

مشکل های جنسی میانسالی

اگر چه بسیاری از افراد در سراسر دوران میانسالی از زندگی فعال جنسی برخوردارند،عده ای نیز مشکل هایی را  گزارش می دهند.عده ای از مردان برای نخستین بار در این سال ها دچار ناتوانی جنسی می شوند.دانشمندان گزارش دادند که ناتوانی جنسی در مردان از پنجاه سالگی به بعد افزایش چشمگیری می یابد.مشکل های جنسی در میانسالی معمولا نتیجه تغییرهای فیزیولوژیک نیستند.

اگر چه تغییرهای جنسی در مردان پاسخ جنسی آن ها را کندتر و کاهش یافته تر می کند،این کاهش کند و تدریجی را به هیچ وجه نمی توان به معنی آن یافت که مردان میانسال نمی توانند نعوذ و ارگاسم داشته داشته باشند .همچنین دانشمندان شش عامل را در ایجادناتوانی جنسی در مردان دست دارند را مشخص کردند :

 

1-یکنواختی رابطه مکرر جنسی

2-اشتغال خاطر به مقام و موقعیت و امور اقتصادی

3-خستگی روانی و جسمانی

4-افراط در خوردن و آشامیدن (مشروب های الکلی)

5-عیب و نقص های جسمانی یا روانی در زن یا شوهر

6-ترس از عملکرد ناکافی به سبب یک یا مجموعه ای از عوامل مذکور

 

اواخر میانسالی و بسامد عملکرد جنسی میانسالی

چنان چه قبلا گفتیم ،مردان کاهش بسیار تدریجی در فعالیت خیش از دوره نوجوانی تا شصت سالگی نشان می دهند، اما پس از شصت سالگی این کاهش سرعت می گیرد.محققان یافتند که اگر چه 90 درصد از مردان شصت ساله مورد بررسی گفتند که از لحاظ جنسی فعالند،فقط 70 درصد از مران هفتاد ساله مدعی بودند که از لحاظ جنسی فعالند.در افراد هفتاد ساله مدعی بودند که از لحاظ جنسی فعالند.در افراد هفتاد ساله به بالا در بررسی شدگان ،تعداد مردان چنان اندک بود که نمی توان در مورد درصد فعالیت جنسی مردان بالای هفتاد سال قضاوت مطمئنی کرد.

 

[rating_form id=”4″]

اشتراک گذاری